دانش آموزان با ناتوانی یادگیری دارای آسیب هایی در یک یا چندمورد از مفاهیم درکی شده اند که موجب بروز اختلال هایی در درک و فهمیدن یا به کارگیری زبان، صحبت کردن یا نوشتن آن ها می شود. این عارضه هادر دوره های تحصیلی از قبیل خواندن، گوش کردن، فکرکردن، صحبت کردن، نوشتن، به جا اوردن کلمات و محاسبات  اثر گذاشته و رسیدن به اهداف و ایجاد موفقیت آن ها را در این موارد کاهش می دهد. به همراه معلم، کاردرمانی، گفتاردرمانی و روان شناسی می تواند هر یک در جنبه ای ویژه به کودکان کمک کنند.

کودکان در دوره ﻫـﺎی ﺗﺤﺼـﯿﻠﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ به جهت میزان ﯾﺎدﮔﯿﺮیدر شرایط یکسان نیستند و ﺑﻌﻀـﯽ از آﻧﻬﺎ بیشتر در ﺳﺎلﻫﺎی اول ﺗﺤﺼﯿﻞ خود ، ﺷﺮاﯾﻂ یکسان ﺑﺎ ﮔﺮوه ﺧﻮد را از دﺳﺖ داده و رﻓﺘﺎر آﻧﻬـﺎ خانواده را نگرانو مجبور بهﻣﻌﺮﻓﯽ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ پزشک ﻣـﯽ ﻧﻤﺎﯾـﺪ. اﯾﻦ ﮐﻮدﮐـﺎن از ﻧﻈـﺮ رﺷـﺪ ظاهری، ﻫـﻮش، ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدن، ﺑﺎزی و ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑـﺎ دﯾﮕـﺮان و دیگر مهارت هاﻣﺸـﺎﺑﻪ ﻫﻤﺴـﺎﻻن ﺧـﻮد ﻋﻤـﻞ نمیﮐﻨﻨﺪ، سپس وﻗﺘﯽ ﺑـﻪ ﻣﺪرﺳـﻪ ﻣـﯽ روﻧـﺪ و ﻣـﯽ ﺧﻮاﻫﻨـﺪ ﺧﻮاﻧـﺪن، ﻧﻮﺷـﺘﻦ و ﺣﺴـﺎب را ﺑﯿﺎﻣﻮزﻧـﺪ دﭼـﺎر ﻣﺸـﮑﻼت ﺑـﺮای « ﻧـﺎﺗﻮاﻧﯽ ﻫـﺎی ﯾـﺎدﮔﯿﺮی » ﺟﺪی ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

مداخله های کاردرمانی در دانش آموزان با ناتوانی یادگیری ویژه

علم ما در حیطه رشد و تکامل و تعالی کودک و آشنایی آنها با سیستم های حسی، حرکتی، شناختی و درکی، مهم ترین عامل درمان های رشدی ،مداخله های آنها در رابطه با کودکان با ناتوانی یادگیری است.
بعضی از عوامل مشخص کننده ناتوانی یادگیری در کلاس درس عبارتند از بی توجهی، حواس پرتی، بی نظمی، نیاز به تکرار دستورالعمل ها، انجام فعالیت ها به آهستگی، اشکال در نوشتن  و مشکلات اجتماعی. این کودکان با وجود شباهت های زیاد به کودکان در شرایط معمولی و اینکه خیلی باهوش به نظر می رسند اما نمی توانند کار را به درستی انجام دهند.
بعضی از نشانه های این کودکان عدم توانا بودن در اجرای فعالیت هایی از جمله لباس پوشیدن، گم کردن وسایل شخصی، فراموش کردن تکالیف-وظایف روزمره و عادی، ناتوانی در اجرای وظایف گروهی، مشکل داشتن با مکان شخصی، حساسیت بیش ازحد به اعضای خانواده و دوستان، نادیده گرفتن یا ترسیدن بیش ازحد از موقعیت های ناآشنا یا تا حدودی آشنا و و عدم ارتباط برقرار کردن به کودکان دیگر و داشتن دوستان کم به نسبت دیگر کودکان در ان سن.
 

انواع مداخله های کاردرمانی در کودکان با ناتوانی یادگیری ویژه

1_ توانایی آگاه بودن حرکت و ایجاد تعادل هر قسمت از بدن
2_ اجرای حرکات متوالی و پشت سر هم در هر ۲ طرف بدن یا ایجاد توازن در اندام دو طرفه بدن
3_ فزایش توانایی حس لامسه کودکان، تشخیص اشیایی که لمس می شود و همچنین توانایی آگاهی از شدت و فشار لمس
4_ توانایی در متوجه شدن و اگاهی از مکانی که لمس می شود
5_ مکانیسم های تعادلی که در گوش داخلی قرار داشته و هماهنگی چشم ها هنگام عبور از خط وسط را میسر می کند
6_ قدرت شنیداری و افزایش توانایی ها مرتبط با گوش
7_ تشخیص مکان افراد با صدا ها ،توانایی گفتن مکانی که صداها از آنجا می آیند.
8_ تدافع شنوایی: پاسخی دفاعی به صدای مخرب
9_ آشفتگی شنوایی: ناتوانی در تشخیص صداها و مجزا کردن آن ها در حضور صداهای دیگر در محیط
10_ فعالیت های حرکتی درشت و فعالیت های حرکتی ظریف

نتیجه

دانش آموزان با ناتوانی یادگیری ویژه دارای آسیب هایی در یک یا چند حوزه از فرآیندهای درکی شده اند که موجب بروز اختلال هایی در فهمیدن یا به کارگیری زبان، صحبت کردن یا نوشتن آن ها می شود. این ناتوانی در مهارت های تحصیلی از قبیل خواندن، گوش کردن، فکرکردن، صحبت کردن، نوشتن، هجی کردن و محاسبات ریاضی اثر گذاشته و موفقیت آن ها را در این حوزه ها کاهش می دهد. به همراه معلم، کاردرمانی، گفتاردرمانی و روان شناسی می تواند هر یک در جنبه ای ویژه به دانش آموز کمک کنند.