اختلالات خواندن در  کودکان اوتیستیک ، یکی از مشکلات عصب-شناختی میباشد که با بروز مشکلات تحصیلی و عصب شناختی همراه است. نوروفیدبک یک روش درمانی برای درمان این اختلالات میباشد. نوروفیدبک در حوزه اختلال یادگیری ویژه خواندن ، در جهت نرمال سازی امواج مغزی این کودکان و بالا بردن عملکرد خواندن و حافظه فعال دانش آموزان مبتلا به اختلال خواندن بکار میرود. در پژوهش هایی که اخیرا صورت گرفته  ،دانش آموزان با اختلال خواندن  بصورت انتخابی ،  در هفته 4  جلسه  40  دقیقه ای ،نوروفیدبک دریافت کردند. با استناد بر نتایج ، نوروفیدبک باعث افزایش سطح حافظه فعال در دانش آموزان شد.  بنابراین استفاده از این روش درمانی در کنار سایر روشهای درمانی برای افراد مبتلا به اختلال خواندن پیشنهاد میگردد.

یکی از مهارت بنیادی خواندن ست که یکی از اصلی ترین عوامل رشد انسان است و نقش بسزایی در دریافت و درک اطلاعات و مفاهیم جدید دارد . یکی از شایعترین انواع اختلالات یادگیری، نارساخوانی یا اختلال در خواندن است که در انجمن بین المللی نارساخوانی این اختلال را اینگونه تعریف میکنند . اختلال در خواندن نوعی ناتوانی عصب شناختی و نورولوژیکی در یادگیری است  . این نقص در سرعت و دقت بازشناسی کلمه، برقراری رابطه سریع واج نویسی ،هجی کردن اثرات منفی  به جای میگذاردشیوع فراوانی این اختلال در  پسران بیشتر است.

بیشتر دانش آموزان، مهارتهای اولیه واساسی را که یکی از انها توانایی در خواندن است در دبستان می آموزند. اختلال خواندن، عملکردی ناقص بصورت  آشکارا و ضعیف در مهارتهای خواندن است که پایینتر از هوش فرد است و به شکل حذف یا اضافه کردن کلمات، مخلوط کردن، اشتباه در تلفظ حروف بدون صدا و تحریف واژهها مشخص می شود.

 نوروفیدبک یک فعالیت الکتریکی است که به عنوان ابزار مناسبی برای درمان فرآیندهای شناختی مورد استفاده قرار میگیرد.

روش نوروفیدبک، اثرات درمانی مثبتی بر درمان انواع اختلالات عصب شناختی و روان شناختی میگذارد .رابطه میان عملکرد حافظه و فعالیت آلفا الکتروآنسفالوگرام طی دو دهه اخیر در چندین مطالعه  نشان داده است که ممکن است تنظیم درازمدت سطوح EEG نوروفیدبک برای  نرمالسازی طیف فرکانس تحقیق گزارش شده است .تحقیقات اخیر نشان داده است که نوروفیدبک موجب تحریک و برانگیختگی در شبکه های مغزی و تالاموسی مغز را تسهیل نماید  .

 در پژوهش های اخیر که با هدف بررسی اثربخشی نوروفیدبک بر حافظه فعال انجام شده است، نشان دادند که آموزش نوروفیدبک تاثیر معناداری بر حافظه فعال نارساخوانی پرداختند و نتایج نشان داد که آموزش نوروفیدبک سبب بهبود مهارتهای خواندن می شود  . مطالعه و آگاهی در مورد عوامل مؤثر در بهبود اختلال خواندن در دانش آموزان نارساخوان ضروری بنظرمیرسد تا برای درمان وافزایش سطح بهداشت روانی مدارس و دانش آموزان و نیز افزایش بهبود عملکرد تحصیلی این گروه از دانش آمروزان اقدامات لازم انجام شود.

 به بررسی اثربخشی روش نوروفیدبک بر حافظه فعال کودکان مبتلا به اختلال یادگیری ویژه خواندن از اهمیت خاصی برخوردار است و نوروفیدبک یکی از روش هایی است که تاثیر درمانی آن به طور کامل به اثبات نرسیده است. بر اساس نتایج مطالعات حاضر، برنامه آموزش نوروفیدبک سبب ارتقاء حافظه فعال و تمامی مؤلفه های عملکرد خواندن در دانش آموزان شده است .بنابراین استفاده از  روش نوروفیدبک در درمان افراد مبتلا به اختلال خواندن در کنار سایر روش های درمانی پیشنهاد میگردد.

 

 

 

لینک منبع