تاثیر تدافع حسی بر روی عملکرد، رفتار و به تعادل رسیدن کودکان در این مقاله آمده است، اما مطالب اندکی راجع به تاثیر آن بر روی بالغین نوشته شده است. هدف از این مطالعه این است که توضیح دهیم آیا بالغین دارای تدافع حسی، علایم بیشتری از اضطراب، افسردگی و درد را در مقایسه با بالغین فاقد تدافع حسی از خودشان نشان می دهند یا نه؟ شرکت کنندگان در این مطالعه، عبارت بودند از ۳۲ داوطلب که عملکرد نرمالی داشتند و بالغینی بودند که سنشان بین ۲۱ تا ۴۸ سال بود و هیچ گونه تشخیص مشکلات فیزیکی یا روانی برای آن ها داده نشده بود و هیچ گونه سابقه ای از سو استفاده را نیز ذکر نمی کردند. این افراد، از قبل غربالگری شدند تا از طریق انجام یک مشاوره ارزشیابی ۴۸ موردی، هیچ گونه مشکلات شناخته نشده روانی ای در آن ها وجود نداشته باشد. این شرکت کنندگان، به دو گروه دارای تدافع حسی و فاقد تدافع حسی تقسیم شدند. این تقسیم بندی، بر اساس نمره ای بود که در ADULT-SI کسب کرده بودند و همچنین بر حسب مصاحبه راجع به تاریخچه حسی بود که تدافع حسی را در بالغین مورد ارزیابی قرار می داد. این دو گروه، از نظر سن، جنس و قومیت با همدیگر هماهنگی داشتند. سپس این شرکت کنندگان در آزمون درجه بندی اضطراب IPAT  ، درجه بندی افسردگی IPAT  و آزمون درک درد شرکت کردند. تفاوت هایی بین میزان اضطراب بالغین دارای تدافع حسی و بالغین فاقد تدافع حسی مشاهده شد ( p = 0.014 ) و میزان افسردگی (p = 0.019  ) مشاهده شد، اما در زمینه درک درد، تفاوتی قابل توجهی وجود نداشت. تجزیه و تحلیل نمرات غربالگری ۴۸ مورد مشاوره ارزشیابی نشان داد که تفاوت غیر منتظره ای بین گروه ها در زمینه تعدیل روانی وجود دارد ( p = 0.005 ) این مطالعه از یافته های بالینی ای حمایت کرد که بر این باور بودند که بالغین با تدافع حسی در بعضی از پارامترهای روانشناسی، با بالغین فاقد تدافع حسی، تفاوت هایی دارند.

توالی تدافع حسی در بالغین، ممکن است که منجر به افزایش علایم اضطراب و افسردگی در افراد بشود. در کاردرمانی، توصیه می شود که تحقیقات بیشتری راجع به حالت تدافع حسی در بالغین و نتایج حاصل از آن انجام شود. برای این کار لازم است که از نمونه های بزرگتر و ابزارهای حساس بیشتر و از معیارهای تشخیصی متنوع تری برای این منظور استفاده شود. همچنین توصیه می شود که تاثیر تدافع حسی را بر روی نقش های بالغین و عملکرد آن ها و رضایت آن ها از زندگی بررسی نمایند.