این وضعیت یکی بهترین وضعیت های عملکردی برای تسهیل مراحل حرکتی در کاردرمانی کودکان است از طرف دیگر یکی از تمرینات پایه ایی تسهیل حس عمقی است که در انواع اختلالات میتوان برای ایجاد آرامش نسبی از آن استفاده کرد.

 

کاردرمانی کودکان برای تقویت مهارت های حرکتی

 

مراحلی که در این وضعیت انجام میشود عبارتند از :


۱ : زانو ها در یک مسیر مستقیم روی پنجه ها قرار گرفته اند و کمی انگشت شصت به سمت خارج نگاه میکند

۲ : در اینجا سه نقطه با زمین تماس دارد که به آن سه نقطه فشار میگویند پاشنه ، قاعده انگشت اول و پنجم

۳ : حالت چرخش خارجی لگن

۴ : وضعیت طبیعی ستون فقرات و گردن با قرار گرفتن چانه روی زانو و قرار داشتن مرکز ثقل بین دو پا