کودک اوتیسم دارای اختلالات پردازش حس شنیداری به دلیل دوری کردن از صداهای بلند در کاردرمانی پرکار حسی یا بیش حسی شنیداری تشخیص داده شده است. این درحالیست که در زمان بازی با تبلت صدای آن را بسیار بسیار بلند میکند!

 

آیا رویکرد پردازش حسی به تنهایی برای کاردرمانی این کودکان کافی است؟

اشتباهی که در بعضی از مراجعین به مرکز کاردرمانی میشنویم این است که در مراجعاتشان به مراکز دیگر در ظاهراً پردازش حسی فقط با عنوان پرکار و کم کار مطرح میشود اما این درحالی است که پردازش حسی فقط بحث پرکار بودن یا کم کار بودن حواس نیست.

ما در کاردرمانی کودکان با پردازش اطلاعات ورودی به مغز سر و کار داریم و این امر نیاز به تشریح بشتر دارد.

 

مراجعه به بهترین مرکز کاردرمانی کودکان در تهران


برای نمونه پردازش حواس به خصوص آنچه اخیرا به عنوان پرکاری یا کم کاری از آن یاد میشود اگر به عملکرد اجرایی ختم نشود آب در هاون کوبیدن است. بنابراین طرح مسائلی از این دست نیاز به پاسخ بسیار به شبهات دارد که این پاسخ ها باید با ارزیابی های مختلف توسط متخصص کاردرمانی انجام پذیرد.
به عنوان مثال کودک اوتیسم که در ابتدای این مقاله مطرح شد و بارها در طول این سالها در بالین بیماران از متخصصین کاردرمانی کودکان این سوال میشود.
پیشنهاد متخصصین کلینیک کاردرمانی آریان در این امر مشارکت در این زمینه است تا مفاهیم گنگ و پرابهام و پر سوال را به یک طرحواره قابل درک و قابل استناد هم برای درمانگران و هم برای مراجعین تبدیل کنیم.

 

همچنین اگر نیاز به اطلاعات بیشتر در زمینه یکپارچگی حسی دارید پیشنهاد میکنیم مقالات این زمینه را مطالعه کنید.