1. علائم اوتیسم و تکنیک های کاردرمانی کودکان مطابق فهرست سازمان های جهانی اوتیسم

2. پانزدهنشانه اوتیسم ایستر سیلز (easterseals)

3. پنج نشانه اتیسم جامعه اوتیسم آمریکا:

4. هفت نشانه اتیسم، اتیسم اسپیکز autism speaks

 

 

 

 

 


علائم اوتیسم و تکنیک های کاردرمانی کودکان مطابق فهرست سازمان های جهانی اوتیسم

 
در این مقاله علائم اوتیسم در کودکان را طبق فهرستی از سه سازمان اوتیسم در جهان برای آگاهی خانواده ها از این علائم و ارجاع فرزند خود جهت ارزیابی و تشخیص به کلینیک کاردرمانی کودکان، گردآوری کرده ایم. در مرکز کاردرمانی کودکان با استفاده از تکنیک های کاردرمانی اوتیسم پس از ارزیابی های اولیه و تشخیص مناسب متخصص کاردرمانی کودکان اقدام به تعیین روش های مداخله با توجه به شرایط کودک اوتیسم خواهد نمود.
 
 
 

 پانزدهنشانه اوتیسم ایستر سیلز (easterseals)

1. احتمال پرهیز از تماس چشمی
2. احتمال تمایل به تنهایی
3. پژواک واژه یا عبارتها
4. دشواری تعامل با سایرین
5. خود یا اجسام را میچرخاند
6. پافشاری بر یکنواختی
7. وابستگی نامتناسب با اشیا
8. خنده یا قهقهه نامتناسب
9. احتمال پرهیز از آغوش
10. دشواری ابراز نیازها
11. پاسخ نامتناسب یا عدم پاسخ به صدا
12. عدم ترس واقعی از خطر
13. بی حسی واضح به درد
14. پایداری بازی غیر عادی یا تکراری
15. مهارتهای جسمانی یا کلامی نامتعادل
 
 
در یکی از شیوه های درمان مانند رفتاردرمانی، متخصص کاردرمانی تلاش می کند تا مهارت های اجتماعی و ارتباطی و نیز مهارت هایی که به کودک کمک می کند مستقل از والدین امورات روزمره خود را بگذرانند کمک خواهد کرد. از جمله مواردی که اشاره شد، مهارت های رفتاری مثل برقراری ارتباط چشمی (توجه کردن) و شرکت در تعاملات و بازی های همسالان خود و کودکان دیگر و ... در کودک اوتیسم بسیار حائز اهمیت است، کاهش این موارد طی جلسات کاردرمانی کودکان باعث اصلاح و بهبود رفتارهای مخل کننده کودکان مانند آسیب زدن به خود یا دیگران، بهانه گرفتن های مداوم، واکنش های پرخاشگرانه و رفتارهای تکراری شود.
 
 
 
 
 
 

پنج نشانه اتیسم جامعه اوتیسم آمریکا:

 
1. تا 12 ماهگی غان و غون نمیکند
2. تا 12 ماهگی اطوار(اشاره،دست تکان دادن و چنگ زدن)ندارد.
3. تا 16 ماهگی واژهای تکی بیان نمیکند
4. تا 24 ماهگی عبارات دو کلمه ای نمیگوید.
5. در هر دوره سنی،هرگونه از دست دادن مهارت زبانی یا اجتماعی داشته است.
 
 
 
 
 
 

هفت نشانه اتیسم، اتیسم اسپیکز autism speaks

 
1. عدم لبخند بزرگ یا هرگونه جلوه شادوگرم تا 6 ماهگی و بعد از آن
2. عدم اشتراک رفت و برگشتی صدا،لبخند یا سایر حالات صورت تا 9ماهگی
3. عدم غان و غون تا 12ماهگی
4. عدم تبادل اطوار مانند اشاره،نشان دادن و دست تکان دادن تا 12ماهگی
5. عدم بیان واژه تا 16 ماهگی
6. عدم توان استفاده از عبارات دو کلمه ایی معنی دار (به جز تکرار و تقلید) تا 24 ماهگی
7. هرگونه از دست رفتن کلام،غان و غون،مهارتهای اجتماعی در هر سنی.
 
 
 
 
منبع:
آموزش کودکان دارای اختلال طیف اتیسم با عملکرد بالا ترجمه دکتر شهروز نعمتی

 

 

 

 

 

مطالب پیشنهادی: