اختلالات نوسان حسی در کودکان اوتیسم

این گزارش، سنجش واکنش پذیری حسی مراقبت کنندگان کودکان مبتلا به اختلال اوتیسم را نشان می دهد.ازبین خانواده‌های هفتاد و هشت نفری پنجاه و شش نفر دعوت به مشارکت در این پرسشنامه‌ها شدند. ابتدا کودکانی که تحت‌ تاثیر اوتیسم قرار گرفته اند ، شناسایی شدند واطلاعات بالینی داده‌ها برای ۴۴ کودک تکمیل شد. 

اطلاعات بالینی ، تجویزهای پزشکی کودک ، بهداشت کودک و سطح مقطعی طول دوره های گذشته بطور همزمان جمع‌آوری گردید. واکنش‌پذیری حسی خارج از حد معمول در بیش از ۷۰ % کودکان بود، بالاترین درصد حساسیت در فیلتر شنیداری و کشف بخش های حسی بود . تحلیل رگرسیون لجستیک ،ارتباط معنی‌داری بین واکنش‌پذیری حسی و سن کودک درکودکان اوتیسم یا گزارش والدین از رگرسیون را نشان نداد.

اختلالات نوسان حسی در کودکان اوتیسم

 

یافته‌ها نشان می‌دهد تمامی کودکانی که تحت‌تاثیر اوتیسم  قرار گرفته‌اند، صرف‌نظر از ویژگی‌ های بالینی یا سن، ممکن است به طور بالقوه تحت‌تاثیر واکنش پذیری حسی قرار بگیرند و ممکن است از ارزیابی و مدیریت کاردرمانی مناسب بهره‌مند شوند.اختلالات اوتیسم درمیان بخش (رشد عصبی)neurodevelopmental  نسبتاً شایع بوده و دارای معلولیت مادام العمر است. از آنجا که اکثر کودکان آسیب‌ دیده دچار مشکلات نوسانات حسی خواهند شد، این امر تاثیرات قابل‌ توجه خدمات کاردرمانی حرفه‌ای و نیاز به کاردرمانی را متذکر میشود.

 

 لینک منبع