مطالعات در مقایسه کودکان فلج مغزی در سن 2 تا 18 سال با افراد سالم کنترل ، در فاصله سالهای 2013 تا 2014 در مراکز ارجاعی در گابورون، بوتسوانا انجام شد. شرکت کنندگان در این مطالعه از مراکز بستری و سرپایی ثبت نام شدند و داده ها از طریق مصاحبه مراقبین، بررسی پرونده های پزشکی و معاینه فیزیکی افراد جمع آوری شد. عوامل خطرساز با استفاده از مدل رگرسيون لجستيك شرطي ارزيابي شدند.

 56 نفر با فلج مغزی و 56 فرد سالم کنترل شد. عوارض مهم فلج مغزی شامل (سابقه عفونت جدی نوزاد (نسبت شانس 15.0، P = 0.009) (عوارض در هنگام زایمان نسبت شانس، 13.5، P <0.001) )و عفونت مادران مبتلا به ویروس نقص ایمنی بدن نسبت شانس 3.5، P = 0.03). )عفونت HIV مادرنسبت شانس 13.2، (P = 0.05) یک عامل خطر قابل توجه  بودند. عوامل خطر عمده فلج مغزی متفاوت از مواردی است  که در بالا توضیح داده شده است. عوامل خطرساز قابل تغییر مانند عفونت HIV مادر باید به عنوان یک استراتژی بالقوه برای کاهش بروز فلج مغزی مورد هدف قرار گیرد. مطالعات بیشتر برای تعیین بهترین روش های پیشگیری و درمان ضروری است.

 

 

لینک منبع