دوره پردازش حسی

عنوان مدرک


دوره پردازش حسی

توضیحات


گواهینامه پایان دوره آموزشی پردازش حسی Sensory Processing با تدریس خانم دکتر دبرا کامرون مدرس بین االمللی دوره های حسی از کشور کانادا به آقای مجید نعیمی مدیریت مرکز کاردرمانی آریان تعلق گرفته است.

شایان ذکر است که پردازش حسی یکی از رویکردهای درمانی در رشته کاردرمانی کودکان بوده است و کاربردهای زیادی برای درمان آنها دارد. 

 

تاریخ

2011/11/23

 

گواهینامه هاو مدارک کلینیک

دوره پردازش حسی

دوره پردازش حسی

گواهینامه پایان دوره آموزشی پردازش حسی Sensory Processing با تدریس خانم دکتر دبرا کامرون مدرس بین االمللی دوره های حسی از کشور کانادا به آقای مجید نعیمی مدیریت مرکز کاردرمانی آریان تعلق گرفته است.

شایان ذکر است که پردازش حسی یکی از رویکردهای درمانی در رشته کاردرمانی کودکان بوده است و کاربردهای زیادی برای درمان آنها دارد. 

 

تاریخ

2011/11/23

 


مدارک و گواهینامه های دیگر ...