بهترین سخنران

عنوان مدرک


بهترین سخنران

توضیحات


 

گواهینامه بهترین سخنران ( Best Lucturer ) در اولین کنگره بین المللی صرع در مشهد مقدس توسط  پرفسور گرجی مدیر هیئت علمی کنگره  و دکتر عبدالحسینی مدیر بیمارستان رضوی مشهد ، به آقای مجید نعیمی مدیریت مرکز کاردرمانی آریان تعلق گرفته است.

 

تاریخ

2010/12/13

1389/9/22

 

گواهینامه هاو مدارک کلینیک

بهترین سخنران

بهترین سخنران

 

گواهینامه بهترین سخنران ( Best Lucturer ) در اولین کنگره بین المللی صرع در مشهد مقدس توسط  پرفسور گرجی مدیر هیئت علمی کنگره  و دکتر عبدالحسینی مدیر بیمارستان رضوی مشهد ، به آقای مجید نعیمی مدیریت مرکز کاردرمانی آریان تعلق گرفته است.

 

تاریخ

2010/12/13

1389/9/22

 


مدارک و گواهینامه های دیگر ...