پروانه دفتر کار گفتاردرمانی

عنوان مدرک


پروانه دفتر کار گفتاردرمانی

توضیحات


پروانه دفتر کار ، گفتاردرمانی به خانم ساناز دهقانی دارنده مدرک کارشناسی ارشد گفتاردرمانی با شماره نظام پزشکی  گ_1007  از جانب آقای دکتر علی اصغر پیوندی رئیس نظام پزشکی ایران و آقای دکتر محمدرضا ظفرقندی سرپرست سازمان اعطا شده است .

 

تاریخ

1397/11/23

 

گواهینامه هاو مدارک کلینیک

پروانه دفتر کار گفتاردرمانی

پروانه دفتر کار گفتاردرمانی

پروانه دفتر کار ، گفتاردرمانی به خانم ساناز دهقانی دارنده مدرک کارشناسی ارشد گفتاردرمانی با شماره نظام پزشکی  گ_1007  از جانب آقای دکتر علی اصغر پیوندی رئیس نظام پزشکی ایران و آقای دکتر محمدرضا ظفرقندی سرپرست سازمان اعطا شده است .

 

تاریخ

1397/11/23

 


مدارک و گواهینامه های دیگر ...