پروانه دفتر کار کاردرمانی

عنوان مدرک


پروانه دفتر کار کاردرمانی

توضیحات


پروانه دفتر کار، کاردرمانی به جناب آقای مجید نعیمی دارنده مدرک کارشناسی ارشد کاردرمانی با شماره نظام پزشکی  ک_د_857  از جانب آقای دکتر علی اصغر پیوندی رئیس نظام پزشکی ایران و آقای دکتر ایرج فاضل مدیرکل اعطا شده است .

 

تاریخ

1397/11/23

گواهینامه هاو مدارک کلینیک

پروانه دفتر کار کاردرمانی

پروانه دفتر کار کاردرمانی

پروانه دفتر کار، کاردرمانی به جناب آقای مجید نعیمی دارنده مدرک کارشناسی ارشد کاردرمانی با شماره نظام پزشکی  ک_د_857  از جانب آقای دکتر علی اصغر پیوندی رئیس نظام پزشکی ایران و آقای دکتر ایرج فاضل مدیرکل اعطا شده است .

 

تاریخ

1397/11/23


مدارک و گواهینامه های دیگر ...