اصلاح الگوی نوشتن فرآیند تخصصی کاردرمانی به حساب می آید.

 

تقویت عضلات فقط در برنامه ها میتواند نقش شروع کننده تمرینات اصلی کاردرمانی را برای نوشتن کودکان بازی کند.تجزیه و تحلیل نحوه نوشتن مربوط میشود به مهارت آنالیز فعالیتی که کاردرمانگران در واحد‌های دانشگاهی و بالینی خود در دانشگاه آنرا به خوبی فرا گرفته اند.

 

باید به این نکته توجه داشت که اصلاح الگوی نوشتاری و مهارتهای نوشتن با کاربرگ حل نمیشود.

 

5 اشتباه رایج کودکان در نوشتن را اینجا بخوانید.