صفحات
معرفی و تاریخچه فعالیت مرکز کاردرمانی آریان :

کـلــینیـک کـاردرمانی آریــان

  با هدف خدمــــات رســـانی تخصصـــی در حیطـــه توانبخشـــی عصبــــی کودکـــان و نوجوانــان راه اندازی شده است.مسئولیت فـنـــی ایــن کلینیــــک برعهـــده جنــاب آقای مجـیــد نعــیــمی ، متخصــــص کاردرمانی به شمــاره نظـــام پزشــکی ک ـ د-۸۵۷ می باشـــد.شـــماره مجوز نظــام پزشـــکی ایــن کلینیــک ۶۲ــ ک-د-۸۵۷ ــ ۲۲۲ و مورد تایید سازمان نظـــام پزشـــکی جمهوری اسلامی ایران ووزارت بهداشـــت و آمـــوزشپزشــکی کشــور می باشد.مرکز کاردرمانی آریان در تاریخ  ۱۳۹۲/۳/۱۸  و پس از کسب مجوز رسمی از سازمان نظام پزشکی فعالیت خود را آغاز نموده است.مدیریت و مسئولیت فنی مرکز کاردرمانی آریان جناب آقای مجید نعیمی ،کارشناس ارشد کاردرمانی هستند .این مرکز با توجه به نیاز ویژه کودکان به توجه گروهی به درمان توانبخشی در اختلالات رشدی کودکان بنیانگذاری شده است و در راستای اهداف کلی فدراسیون بین المللی کاردرمانی ،خدمات کاردرمانی خود را ارائه می دهد.

 

همانطور که اشاره شد, مرکز کاردرمانی آریان با هدف گذاری خدمات تخصصی خود در حیطه کودکان و نوجوانان, فعالیت خود را اینگونه آغاز نموده است.

 

کاردرمانی جسمانی

کاردرمانی آموزشی و شناختی

بازی درمانی

گفتاردرمانی و آسیب شناسی زبان

برنامه جامع تقویت ادراک دیداری و شنیداری

اتاق تاریک (درک و پردازش حس بینایی)

تحریکات حسی درجه بندی شده ( اتاق حس لامسه )

مشاوره انفرادی و گروهی

خانواده درمانی

ارزیابی و سنجش جامع عملکرد اجرایی مغز در کودکان توسط آزمون های معتبر

ارزیابی و سنجش کیفیت رشد از جنبه های مختلف ،سنجش هوش و استعداد و انواع اختلالات در کودکان موسیقی درمانی و هنردرمانی

دستگاه های فناوری عصب شناختی

بیوفیدبک

نوروفیدبک

AVS

 

  روش های درمانی مورد استفاده در کلینیک کاردرمانی آریان :

 • روش یکپارچگی حسی( SENSORY INTEGRATION)
 •  
 • روش آموزش شناختی
 •  
 • روش بازی درمانی فلورتایم
 •  
 • روش آموزشی مونته سوری
 •  
 • رفتاردرمانی شناختی (CBT)
 •  
 • روش های توانبخشی عصبی_شناختی به روز
 •  
 • رویکرد تقویت عملکرد اجرایی مغز
 •  
 • انواع روش های تسهیل مراحل رشدی(رود،بوبت،کنترل حرکتی ،رویکرد پویا)
 • روش های به روز کنترل حرکتی اندام فوقانی (CIMT_HABIT)
 • آموزش تخصصی مهارت های روزمره زندگی  (ADL)
 • انواع روش های بروز گفتار درمانی
 • (PECS_NEUROLINGUISTICTHEORY OF MIND)
 • وروش های دیگری که ما در جلسه ارزیابی برای بیمار تجویز میکنیم.

 

مجید نعیمی مدیریت مرکز و کارشناس ارشد کاردرمانی

 

 

 

 

 

 

 

 

 


کلمات کلیدی : کاردرمانی ،کاردرمانی ذهنی،مرکز کاردرمانی آریان ،کاردرمانگر ، کاردرمانی آموزشی،کاردرمانی شناختی،درمان شناختی،رفتاردرمانی،حس عمقی،آپراکسیا