بازی درمانی چیست؟

بازی درمانی را می توان به دو نوع اساسی تقسیم کرد:

بازی درمانی غیر مستقیم

بازی درمانی مستقیم

بازی درمانی غیر مستقیم، یک روش غیر تهاجمی است که در آن کودکان تشویق می شوند تا به سمت حل مشکلات خود از طریق بازی برود. در واقع بازی درمانی غیرمستقیم یک روش درمانی روان پویایی به حساب می آید که اثرات بسیار خوبی در بیماران دارد.

 

در مقابل روش  غیرمستقیم بازی درمانی مستقیم را داریم که هدایت و دستورات ساختاریافته کاردرمانگر پایه اساسی ان است.در این نوع بازی درمانی اختلالات رفتاری و هیجانی مورد درمان مستقیم قرار میگیرند. در برخی منابع آمده است که نام دیگر بازی درمانی مستقیم همان درمان شناختی رفتاری است.

یک دسته بندی دیگر که برای بازی درمانی در رشته کاردرمانی وجود دارد ،بازی درمانی انفرادی و بازی درمانی گروهی است که تحقیقات نشان از برتری کیفی وکمی بازی درمانی گروهی در مقایسه با بازی درمانی انفرادی است.

 

انواع روش های بازی درمانی در کلینیک کاردرمانی آریان  

بازی درمانی غیر مستقیم

عموما این نوع بازی درمانی ،به بازی درمانی بدون ساختار و مراجع محور شهرت دارد که سعی میکند توجه جلسه درمانی را به سمت انتخاب آزادانه فرد مراجعه کننده برای نوع بازی وشیوه بازی ببرد شاه کلید بازی درمانی غیر مستقیم آن است که حد و مرز خاصی ندارد و بنابراین میتوان آنرا در هر شرایط مکان و زمانی و حتی سنی برای مراجعه کننده برگزار نمود. خصوصیات این نوع از بازی درمانی نشات گرفته از روش رواندرمانی غیرمستقیم کارل راجرز هست که خصوصیات بهینه را درانجام روان درمانی غیرمستقیم ،مورد تاکیید زیاد قرار میدهد. ویرجینیا اکسلین این روش را برای درمان کودکان بوسیله بازی سازگار نمود و از آن پس انواعی از روشهای بازی درمانی غیرمستقیم وارد حیطه درمان کودکان شد. ازآن جمله میتوان به بازی درمانی بوسیله اسباب بازی ،خانواده درمانی وشن بازی سنتی اشاره نمود.

در واقع بازی با جعبه بزرگ شن به همراه انواع روسک ها و مجسمه هاو اسیای  درون آن که بدون هدایت مستقیم درمانگر باشد،میتواند باعث تحریک ناخودآگاه کودک شده و درنتیجه تخلیه ناخودآگاه و بدون محدودیت اظطراب و برخی هیجانات پاسخ داده نشده در کودک را شامل می شود.این درحالی اتفاق می افتد که کمترین کنترل و یا چارچوب سازی و یا هدایتی توسط کاردرمانگران در کلینیک کاردرمانی آریان انجام نمیشود.

غالبا این نوع بازی درمانی برای کودکان اوتیسم درجلسات اولیه ورود به کلینیک کاردرمانی آریان و قبل از درمان حسی درنظر گرفته میشود تا با کمترین میزان استرس و اظطراب کودک وارد برنامه های مختلف کاردرمانی کودکان در مرکزکاردرمانی  آریان شوند.

نوع دیگری از بازی درمانی که در مرکز کاردرمانی آریان انجام می شود ، بازی با اسباب بازی های منطبق بر سن است ، که شامل عروسک ها،ماشین ها ، مداد رنگی ها ، مداد شمعی ، انواع حیوانات و توپ می باشند. بازی با این وسایل طوری هدایت میشوند که کودک بتواند احساسات خود را بهتر بشناسد و در نهایت تخلیه و پاکسازی روانی خود را با بازی انجام دهد.

 خدمات کلینیک

بازی درمانی

بازی درمانی چیست؟

بازی درمانی را می توان به دو نوع اساسی تقسیم کرد:

بازی درمانی غیر مستقیم

بازی درمانی مستقیم

بازی درمانی غیر مستقیم، یک روش غیر تهاجمی است که در آن کودکان تشویق می شوند تا به سمت حل مشکلات خود از طریق بازی برود. در واقع بازی درمانی غیرمستقیم یک روش درمانی روان پویایی به حساب می آید که اثرات بسیار خوبی در بیماران دارد.

 

در مقابل روش  غیرمستقیم بازی درمانی مستقیم را داریم که هدایت و دستورات ساختاریافته کاردرمانگر پایه اساسی ان است.در این نوع بازی درمانی اختلالات رفتاری و هیجانی مورد درمان مستقیم قرار میگیرند. در برخی منابع آمده است که نام دیگر بازی درمانی مستقیم همان درمان شناختی رفتاری است.

یک دسته بندی دیگر که برای بازی درمانی در رشته کاردرمانی وجود دارد ،بازی درمانی انفرادی و بازی درمانی گروهی است که تحقیقات نشان از برتری کیفی وکمی بازی درمانی گروهی در مقایسه با بازی درمانی انفرادی است.

 

انواع روش های بازی درمانی در کلینیک کاردرمانی آریان  

بازی درمانی غیر مستقیم

عموما این نوع بازی درمانی ،به بازی درمانی بدون ساختار و مراجع محور شهرت دارد که سعی میکند توجه جلسه درمانی را به سمت انتخاب آزادانه فرد مراجعه کننده برای نوع بازی وشیوه بازی ببرد شاه کلید بازی درمانی غیر مستقیم آن است که حد و مرز خاصی ندارد و بنابراین میتوان آنرا در هر شرایط مکان و زمانی و حتی سنی برای مراجعه کننده برگزار نمود. خصوصیات این نوع از بازی درمانی نشات گرفته از روش رواندرمانی غیرمستقیم کارل راجرز هست که خصوصیات بهینه را درانجام روان درمانی غیرمستقیم ،مورد تاکیید زیاد قرار میدهد. ویرجینیا اکسلین این روش را برای درمان کودکان بوسیله بازی سازگار نمود و از آن پس انواعی از روشهای بازی درمانی غیرمستقیم وارد حیطه درمان کودکان شد. ازآن جمله میتوان به بازی درمانی بوسیله اسباب بازی ،خانواده درمانی وشن بازی سنتی اشاره نمود.

در واقع بازی با جعبه بزرگ شن به همراه انواع روسک ها و مجسمه هاو اسیای  درون آن که بدون هدایت مستقیم درمانگر باشد،میتواند باعث تحریک ناخودآگاه کودک شده و درنتیجه تخلیه ناخودآگاه و بدون محدودیت اظطراب و برخی هیجانات پاسخ داده نشده در کودک را شامل می شود.این درحالی اتفاق می افتد که کمترین کنترل و یا چارچوب سازی و یا هدایتی توسط کاردرمانگران در کلینیک کاردرمانی آریان انجام نمیشود.

غالبا این نوع بازی درمانی برای کودکان اوتیسم درجلسات اولیه ورود به کلینیک کاردرمانی آریان و قبل از درمان حسی درنظر گرفته میشود تا با کمترین میزان استرس و اظطراب کودک وارد برنامه های مختلف کاردرمانی کودکان در مرکزکاردرمانی  آریان شوند.

نوع دیگری از بازی درمانی که در مرکز کاردرمانی آریان انجام می شود ، بازی با اسباب بازی های منطبق بر سن است ، که شامل عروسک ها،ماشین ها ، مداد رنگی ها ، مداد شمعی ، انواع حیوانات و توپ می باشند. بازی با این وسایل طوری هدایت میشوند که کودک بتواند احساسات خود را بهتر بشناسد و در نهایت تخلیه و پاکسازی روانی خود را با بازی انجام دهد.

 


خدمات دیگر کلینیک