پرسش و پاسخ
پرسش و پاسخ : بازگشت به بخش سوالات

سوال :
آیا میزان مصرف داروی کودکان اوتیسم را می توان از کاردرمانگر پرسید؟
پاسخ :

خیر به هبچ وجه ، در زمینه مصرف دارو پزشکان متخصص ،مرجع رسمی پاسخگویی هستند.