پرسش و پاسخ
پرسش و پاسخ : بازگشت به بخش سوالات

سوال :
آیا امکان این وجود دارد که توانبخشی جسمانی کودک خود را در مرکز دیگری انجام دهم و کودک خود را صرفا جهت توانبخشی شناختی به مرکز کاردرمانی آریان بیاورم ؟
پاسخ :

بله ،محدودیتی از این جهت وجود ندارد و شما میتوانید برای هرکدام از خدمات کاردرمانی ،کلنییک  دلخواه خود را انتخاب کرده و از کلینیک کاردرمانی آریان نیز کمک بگیرید.