پرسش و پاسخ
پرسش و پاسخ : بازگشت به بخش سوالات

سوال :
در اولین مراجعه (روز ارزیابی) چه چیزهایی باید همراه داشته باشیم ؟
پاسخ :

 

در اولین مراجعه باید مدرک پزشکی ، تشخیص اولیه دیگر همکاران ، سوابق پزشکی کودک را به همراه داشته باشید.