در این  ویدیو مختصری از آموزش های کاردرمانی  در کلینیک نشان داده میشود.کاردرمانی در شاخه بزرگسالان،کودکان وسالمندان.تعریف کاردرمانی عبارت است از علم وهنر استفاده از فعالیت های هدفمند به منظور کسب حداکثر استقلال در فرد مراجعه کننده.

کاردرمانی آریان