به طور کلی یکی از دغدغه های اصلی والدین کودکان اوتیسم غذادادن به آنها می باشد.اغلب کودکان اوتیسم به دلایلی که نامعلوم است علایق محدود در غذا خوردن دارند.همچنین نظم خاصی هم ندارند و در زمان درخواست والدین از آنها دچار رفتارهای پریشانی آشفتگی رفتاری میشوند.والدین پس از مراجعه به کلینیک کاردرمانی این مساله را مطرح میکنند .کاردرمانگران با توجه به ابزارها و روش هایی که دراختیار دارند به ارزیابی این مساله میپردازند و سعی میکنند راهکارهایی عملی را در محل کلینیک با کودک داشته باشند تا پس از موفقیت این راهکارها را به والدین در منزل آموزش دهند.در کلینیک کاردرمانی آریان ،جلساتی تحت عنوان ارزیابی مهارت های غذاخوردن برگزار میشود که به طور تخصصی به این مساله پرداخته میشود.البته این روزها غذانخوردن کودکان درحال تبدیل شدن به یک دغدغه اصلی در بین همه کودکان در خانواده ها شده است که به نظر می رسد متخصص کاردرمانی که در این زمینه مهارت دارد میتواند گزینه مناسبی برای مراجعه کردن باشد.چراکه متخصصین کاردرمانی غذاخوردن را یک فعالیت روزمره میدانند که برای انجام دادن درست آن ،فرد باید زمینه های شناختی،عضلانی،هماهنگی ،ادراکی،عاطفی و روانشناختی مناسبی داشته باشد و این دیدگاه همه جانبه به یک مهارت را فقط یک کاردرمانگر خواهد داشت.