در این ویدیو سعی شده است که یک جلسه معمولی از روش بازی آزاد را در محیط کلینیک نشان بدهیم.بازی درمانی یکی از شاخه هایی هست که کاردرمانگران به همراه روانشناسان مدعی انجام ان به روش های تخصصی هستند.به نظر می رسد در این حیطه بازی درمانی های عملکردی مخصوص کاردرمانگرانی باشد که با اصول اولیه اناتومی و بیماری ها و فیزولوژی مغز آشنایی بیشتری دارند.اما باید به تسلط حیطه روانشناختی در روانشناسان هم تاکیید نمود .بنابراین گفتار،حتما باید دید کودک برای ارجاع به بازی درمانی چه هدفی را دنبال می کند،آیا اهداف بدتربیتی مدنظر است؟،آیا مهارت بازی کردن را بلد نیست؟آیا ارتباط برقرار نمیکند؟آیا درکنار برنامه های کاردرمانی بازی درمانی به عنوان یک تنظیم گر خلق و خو استفاده شده است؟به هرحالت دیدگاه خانواده و تمایل او به انجام جلسات بازی درمانی در کنار جلسات تخصصی دیگر مثل کاردرمانی جسمانی و گفتاردرمانی میتواند تعیین گر بخش مهمی از مسیر راه بازی درمانی در کلینیک کاردرمانی آریان باشد.