در این ویدیو میبینید که چگونه با استفاده از بازی درمانی کودک مهارت های ادراکی حرکتی را در خود تقویت میکند. این کار با استفاده از کاردرمانی حسی و کاردرمانی ذهنی برای کودکان قابل انجام است. همانطور که در ویدیو مشاهده میکنید این بازی توجه مداوم کودک و هماهنگی چشم و دست کودک را هدف قرار میدهد. همچنین کودک برای تفکیک و پردازش رنگ ها و شناخت آنها نیازمند مهارت ذهنی میباشد.