در این ویدیو نمونه ای از شن درمانی به عنوان بخشی از تمرینات کاردرمانی حسی نشان داده شده است.این گونه تمرینات به دلیل ذات بازی گونه و مورد توجه کودکان میتواند سطوح برانگیختگی را درکودکان به خصوص اوتیسم کاهش دهد و باعث تثبیت خلق در انها بشود.