این ویدئو کودکانی را نشان می دهد که شخصیت رفتاری آنها اختلال اوتیسم را نمایش می دهد. مرکز کاردرمانی و توانبخشی عصبی کودکان آریان انواع خدمات کاردرمانی جسمی, کاردرمانی ذهنی, بازی درمانی, گفتاردرمانی, موسیقی درمانی, ماساژدرمانی و ....برای کودکان اوتیستیک ارائه می دهد. در این ویدیو به خوبی نشان داده شده که وقتی کودک اوتیسم دچار رفتارهای تخریبی و پریشانی میشود چه واکنشهایی ممکن است ازخود بروز دهد و اینکه والدین این رفتار کودکان را به چه عواملی مرتبط میکنند.کاردرمانی رشته ای است که میتواند دلیل بسیاری از این نوع رفتارها را برای والدین مشخص کند و برای آنها راه حل هایی داشته باشد تا والدین مجبور نباشند از روش های سخت گیرانه و بی پایه و اساس استفاده بکنند.