ایجاد چالش برای افزایش توجه و تمرکز کودک هدف کاردرمانی کودکان اوتیسم

در زندگی آپارتمانی امروزه که کودکان بیشتر از ابزار دیجیتال و بازی های رایانه ای برای سرگرمی استفاده میکنند و محدودیت مکانی برای بازی های حرکتی و پر جنب و جوش دارند ، تخصص و تکنیک های کاردرمانی مشکلات مربوط به عدم رشد مغز برای پردازش فعالیت های ادراکی حرکتی و توجه و تمرکز کافی کودک برای موقعیت بدن و واکنش مناسب نسبت به اتفاقات و یا تحدیدات احتمالی حتما نیاز خواهد شد. کاردرمانی کودکان با تنظیم محدوده این بازی ها و در نظر گرفتن شرایط کودک با توجه به توانایی های کودک به شکلی که این تمرین برای آن سخت و غیر قابل انجام نباشد که منجر به دلزدگی یا احساس ترس در کودک شود توسط متخصص کاردرمانی کودکان تنظیم خواهد شد.

کاردرمانگران همچنین این برنامه ها را برای هر کودک با نیاز های ویژه او مانند اوتیسم ، بیش فعالی و .... تغییر و متناسب با شرایط برای کاردرمانی ذهنی کودک اوتیسم یا کاردرمانی ادراکی حرکتی و کاردرمانی جسمی شخصی سازی میکنند.