رسیدن به استقلال در کودکان هدفی است که کاردرمانی کودکان به دنبال آن است و این مهم را کاردرمانگران با استفاده از آموزش ها و برنامه های مداخله ای که با بازی و هیجان برای کودک همراه میشوند ممکن میسازند.

کلینیک های کاردرمانی کودکان بدنبال انتقال مفاهیم پیچیده و ساده کردن آن برای کودکانی است که نسبت به موضوعات خاص که ممکن است برای کودکان هم سن و سالش امری عادی و معمولی باشد ساده کنند تا علاوه بر عزت نفس کودک توانایی رسیدن به خواسته ها و رفع نیاز های اولیه او صورت پذیرد.