در این ویدیو نمونه ای ازتمرین تحریک حس عمقی از طریق تکنیک ساندویچ کردن به همراه فشار عمدی با توپ رو بدن را مشاهده میکنید .اینتکنیک یکی از مهم ترین تکنیک های درمانی کاردرمانی در حس عمقی برای بیمارانی نظیر بیش فعالی،اوتیسم و اکثر مراجعینی که مشکلات حسی دارند می باشد.