در این ویدیو نمونه ای از تکنیک حرکت درمانی نوزاد درکاردرمانی نشان داده شده است