در این ویدیو ،قسمتی از وسایل مدرن کاردرمانی بزرگسالان در کشور سنگاپور را ملاحظه میکنید.باید اعتراف بکنیم چنین امکاناتی در کشور ما هم وجود دارد اما متاسفانه سازمان دهی مناسبی ندارد.کاردرمانی بزرگسالان بسیار حرفه ای و با تمرکز بر بازگشت بیماران به استقلال قبل از بیماری ،فعالیت میکند.

 

کاردرمانی بزرگسالان در سنگاپور