در این ویدیو کودک اوتیسمی که دارای رفتارهای پریشانی،کلافگی و پرخاشگری می باشد توسط تکنیک holding و maintanance 

آرام میشود.البته پس از این مرحله درمانگر وارد اموزش رفتار و اصلاح رفتارهای قبلی خواهد شد.این تکنیک ها در کلینیک کاردرمانی آریان انجام میشوند.