در این  ویدیو کاردرمانی در منزل برای کودکان اوتیسم درنظر گرفته شده است.بخش حضور کاردرمانگر در منزل بسیار اهمیت دارد.