در این ویدیو داستان تشخیص فلجمغزی در یک کودک را به نمایش گذاشته است.چیزی که با حمایته های روحی و روانی و درمانی دولت باید همراه باشد.اختلال فلج مغزی در هر ۱۰۰۰ تولد ۱-۲ نوزاد می باشد که این شیوع در کشور ما رو به افزایش است.میزان شیوع کودکان فلج مغزی در نوزادان چند قلو و نارس حدودا ۷.۵ نوزاد در هز ۱۰۰۰ تولد است که در این میان وزن کمتر از ۱/۵ کیلو در حین تولد خود یک فاکتور خطر به حساب می اید.

ارجاع به کاردرمانی در همان اوایل تشخیص بسیار اهمیت داردچراکه ۲۵ درصد کودکان فلج مغزی هوش نرمال دارند و در ان زمان مشخص نیست که ایا کودک مبتلا در رنج شدید هست یا خیر.