در این ویدیو نشانههای بیش فعالی درکودکان تشریح می شود.تشخیص به موقع این اختلال وو ارجاع ان به تیم توانبخشی به خصوص کاردرمانی میتواند در سن ۳-۵ سالگی از بروز بیش از حد علایم در سنین بالا جلوگیری نماید .