در این ویدیو نمونه ای از آزمون عملی غربالگری کودکان اوتیسم از سن ۳ ماهگی تا ۳ سالگی را در آمریکا نشان میدهد.در این زمینه یکی از بهترین آزمون های غربالگری آزمون بیلی می باشد که در صورتی که علایم اولیه حاکی از اوتیسم بوده آزمون مثل ADI-R یا ADOS  میتواند در این زمینه راهگشا باشد.توضیحات سرپرست پژوهش در این تحقیق نشان میدهد که در سن ۱۲-۲۴ ماهگی بیشترین تعدا علایم اوتیسم دیده میشود .در سن ۳ سالگی میزان قطعیت تشخیص ها برای ارجاع اوتیسم بیشتر خواهد شد.بنابراین افراد زیادی هستند که باید از شیوه غربالگری در کودکان اگاهی داشته باشند.درحال حاضر مهد های کودک،شیرخوارگاهها و مراکز نگهداری کودکان،مراکز بهداشتی میتوانند پیشنهاد انجام این آزمون ها را به والدین بدهند.