در این فیلم ماساژحسی برای نوزادان در فیلم نمایش داده میشود  که توسط درمانگر متخصص ماساژ برای نوزادان آموزش داده میشود.تحریکات حسی برای نوزادان موضوع داغ تحقیقاتی در زمینه رشدی کودکان در دهه اخیر بوده است.در این میان اختلال پردازش حسی در نوزادان کم وزن هم ثابت شده است.

این ویدئو تحریکات لمسی که برای کودکان با اختلال پردازش حسی مناسب است را نمایش میدهد. برای کودکانی که بیش از اندازه حساس هستند تحریکات لمسی با تحریکات سبک و آرام شروع شده و به تحریکات سخت و کمی دشوار ختم می شود و برای کودکانی که حساسیت کمتر از حد طبیعی را دارند از تحریکات شدید شروع شده و به تحریکات آرام وملایم ختم می شود.

انواع تحریکات لمسی عبارتند از:

  • لمس فشاری
  • لمس فشار دورانی
  • لمس سویی
  • خارش
  • ضربه زدن( دق کردن)
  • تحریکات گرما و سرما
  • حرکات تعادلی- دهلیزی
  • تحریکات خطی