این ویدئو در رابطه با گفتار درمانی و چگونگی بهبود اختلالات گفتاری  و تشخیص اختلال (تکرار صدا، کلمه یا عبارت)، و اختلالات واجی و صدا، تمرکز دارد. گفتار درمانی جهت کمک به کودکان ، این مسئولیت را بر عهده دارد. این ویدئو انواع اختلالات گفتاری را بررسی میکند.  متاسفانه ، گاهی اوقات تشخیص اختلالات یادگیری در حیطه ی زبان با تاخیر روبرو میشود به خصوص زمانی که با فقدان هوش یا کندذهنی  اشتباه گرفته شود نشانه‌های ناتوانی‌های یادگیری مبتنی بر زبان افرادی که ناتوانی یادگیری مبتنی بر زبان دارند معمولا ً با اشکال زبانی ، از جمله نوشتاری و گفتاری ، دچار مشکل هستند . این ویدئو تاثیر گفتار درمانی را بر انواع اختلالات گفتاری توضیح میدهد.