کودکان اوتیسم، ناشناخته های بسیاری دارند. نحوه رفتار با ایشان و بازخورد های اطرافیان بسیار بر روی رشد اجتماعی آنها تاثیر می گذارد. این کلیپ، شما را با دنیای این کودکان آشنا می کند. اینکه آنها دنیا را چگونه میبینند و همه ی دیدگاه هایی که یک کودک اوتیسمی برای خود دارد. کودکان اوتیسمیک بدلیل ناتوانی های حسی و دیگر ناتوانی ها درک متفاوتی از دنیا دارند و این باعث متمایز شدن آنها از دیگران  میشود . این ویدئو میتواند ما را با دیدگاه و بینش آنها آشنا کند.