انیمیشنی در رابطه با کودکان اوتیسم و اینکه دنیا را چگونه میبینند. این انیمیشن همه ی محرکات و اتفاقات دنیای واقعی را از دید این کودکان نشان میدهد. اختلال طیف اوتیسم اختلالی فراگیری است که طیف گسترده ای از ناتوانی ها را در برمیگیرد . این ناتوانی ها بسته به سن کودک ، میزان پیشترفت اختلال در افراد متفاوت است اما در هر صورت باعث میشود کودکان و بزرگسالان اوتیستیک دنیا را به گونه ی دیگر ادراک کنند . میتوانید با دیدن این ویدئو درک کوچکی از دیدگاه این افراد داشته باشید.