مؤسسه تحقیقات سلول های بنیادی نشان میدهد، چگونه مطالعه سلولهای بنیادی به ما در درک اختلالات رشدی مانند اوتیسم کمک می کند؟

تحقیقات سلول های بنیادی در رشد اولیه جنینی نشان میدهد که سلولهای یکسان با سلولهای بنیادی زمانی که شروع به تمایز به انواع سلولهای مختلف می کنند سلولهای مختلف باید ژنهای مختلف را روشن یا خاموش کنند این کار توسط بازسازی کننده هایی صورت میگیرد که به اصطلاح کروماتین نامیده میشوند.

کروماتین ها همان پروتئین هایی هستند که به DNA متصل می شوند و ژن ها را روشن و خاموش می کنند.

این مطالعات به ارائه خدمات بهتر توسط کلینیک کاردرمانی کودکان به شما عزیزان و افزایش سطح آگاهی شما کمک خواهد کرد.