این ویدئو مراحل هنجار رشدی در نوزادان ۶ تا ۸ ماهه را نشان می دهد. در مرکز کاردرمانی و توانبخشی آریان خدمات کاردرمانی ذهنی٬ کاردرمانی جسمی٬ بازی درمانی٬ گفتاردرمانی٬ موسیقی درمانی ٬    . ماساژدرمانی توسط کاردرمانگران با سابقه برای نوزادان٬ کودکان و نوجوانان در محیطی مناسب ارائه می شود. یکی از مهم ترین توانایی های حرکتی که کودک در این سن به ان دست می یابد و درکاردرمانی هم بسیار اهمیت دارد ،مهارت نشستن مستقل هست که بدون کمک باید اتفاق بیافتد.همچنین غلتیدن از حالت خوابیده به شکم به سمت حالت خوابیده به پشت هم از مهارت های مهم هست.در این سن براساس ارزیابی های کاردرمانی به عمل آمده،هماهنگی چشم و دست به سرعت رشد میکند و کودک حالت های دست دراز کردن و گرفتن لوله ای شکل را از خود نشان میدهد.